Obchodné podmienky

 

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je podnikajúca právnická osoba:

S&R Group s.r.o., Belinského 1050/14, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 46119795, DIČ: 2023256246

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Predmetom kúpy sú internetové ebooky (ďalej len predmet kúpy) a taktiež služby ponúkané na webových stránkach http://www.petkovac.sk, ktoré zákazník objednáva vyplnením a odoslaním objednávky.

Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením nákupnej zmluvy kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v rukách kupujúceho a autor za nich nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporučením a vyjadrením názoru k tejto téme.

Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky, a to na stránkach www.petkovac.sk. Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúce sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webových stránkach www.petkovac.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou nákupnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

Nákupná cena, daňový doklad

V zhrnutí objednávky nájdete konečnú cenu ebooku, prípadne služby či seminára. Predávajúci je platcom DPH.

Faktúra: Ohľadne platieb uskutočnených na základe nákupnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru alebo služby.

Spôsob a forma platby

Bankovým prevodom - zákazníci z ČR platia na náš účet v ČR v CZK, zákazníci zo SR na náš účet v SR v EUR.

 

Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochrana údajov

Prehlásenie predávajúceho: Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných údajov kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v prihláške, sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

Detailné osobné dáta i údaje o nákupoch kupujúceho sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Na požiadanie Vám podľa možností obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás zaznamenané. Pokiaľ by navzdory našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Možnosť odhlásenia sa

Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať.

Celé znenie Ochrany osobných údajov nájdete na tejto adrese: http://www.petkovac.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.petkovac.sk

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť mája 2015.

V Bratislave, 20.2. 2017